Urząd Gminy Kołbaskowo serwis informacyjny
URZĄD GMINY
 • Dane
 • Stanowiska
 • Informacja o rachunkach bankowych
 • ORGAN
 • Wójt Gminy
 • Rada
 • Komisje
 • Oświadczenia majątkowe
 • PRAWO LOKALNE
 • Uchwały Rady
 • Sprawozdania kwartalne Wójta
 • Statut
 • Regulamin
 • Zarządzenia Organów Wykonawczych
 • Protokoły
 • Podatki i opłaty
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Przetargi 2011
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2009
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 euro (2014)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamowienia poniżej 14 000 euro (2012)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2011)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2010)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2009)
 • Inne postępowania 2018
 • Inne postępowania 2017
 • Plan zamówień publicznych 2017
 • Plan zamówień publicznych 2018
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy na stanowiska nieurzędnicze
 • Konkursy na stanowisko
 • PRZEPISY PRAWNE
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • Dzierżawa
 • Sprzedaż
 • Scalenia i podziały nieruchomości
 • ZGROMADZENIA PUBLICZNE
 • Tryb administracyjny
 • Tryb uproszczony
 • Wykaz zgłoszonych zgromadzeń
 • POZOSTAŁE
 • Nowy system gospodarki odpadami na terenie gminy
 • Interpelacje
 • Petycje
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Nieodpłatne porady prawne
 • Narodowy Spis Powszechny 2011
 • Oferty inwestycyjne
 • Stowarzyszenia i związki członkowskie
 • Audyt i kontrole
 • Gospodarka Komunalna
 • Uchwały RIO dotyczące finansów Gminy Kołbaskowo
 • Decyzje SKO
 • Orzeczenia sądowe w sprawach udostepniania informacji publicznych
 • WYBORY
 • Aktualności wyborcze
 • Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Referenda lokalne
 • Referenda ogólnokrajowe
 • Podział gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania
 • Wybory do organów Samorządu Terytorialnego
 • Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego
 • STRATEGIA ROZWOJU
 • Projekty partnerskie
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Azbest 2013
 • Azbest 2014
 • Azbest 2015
 • Azbest 2017
 • Azbest 2018
 • Informacja o środowisku i jego ochronie
 • Waloryzacja przyrodnicza
 • Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
 • INFORMACJE
 • Aktualności
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Jakość wody
 • Kanały technologiczne
 • Referat Spraw Obywatelskich – przetwarzanie danych osobowych
 • Budżet obywatelski
 • Komunikaty
 • Rejestry i ewidencje
 • Informacje nieudostępnione w BIP
 • Jednostki organizacyjne
 • Jednostki pomocnicze
 • Ulgi,umorzenia,pomoc publiczna
 • Informacje o stanie mienia komunalnego
 • Budżet
 • Zarządzenia Wójta
 • Porozumienia
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ORGAN   \  KOMISJE

    KOMISJE

  1) Komisja Rewizyjna

  Zakres i przedmiot działania Komisji określa ustawa i Statut Gminy.

   

  2) Komisja Budżetowa, do zadań której należy:

  a)      Kontrola finansów Gminy;

  b)      Opiniowanie projektów uchwał w sprawach zmian w budżecie i budżetu Gminy;

  c)      Opiniowanie spraw i wniosków przedkładanych przez Wójta i Radę;

  d)     Opiniowanie projektu budżetu i sprawozdań z jego realizacji.

   

  3) Komisja Gospodarcza, której przedmiotem działania są sprawy z zakresu:

  a)      Ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami;

  b)      Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

  c)      Ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;

  d)     Gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;

  e)      Wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymywania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną oraz gaz;

  f)       Lokalnego transportu zbiorowego;

  g)      Targowisk i hal targowych;

  h)      Zieleni miejskiej i zadrzewień;

  i)        Cmentarzy gminnych;

  j)        Programów gospodarczych;

  k)      Współpracy z przedsiębiorcami;

  l)        Inwestycji gminnych;

  m)    Inwentaryzacji mienia gminnego;

  n)      Strategii i planów rozwoju gminy;

  o)      Promocji Gminy w zakresie programów gospodarczych oraz turystyki jako czynników tworzenia miejsc pracy.

   

  4) Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej, której przedmiotem działania są sprawy z zakresu:

  a)      Edukacji publicznej;

  b)      Kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury;

  c)      Pomocy społecznej;

  d)     Ochrony zdrowia;

  e)      Kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;

  f)       Polityki prorodzinnej, w tym zapewnienie kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej;

  g)      Programów profilaktycznych;

  h)      Wspierania i upowszechniania idei samorządowej;

  i)        Współpracy z organizacjami samorządowymi, pozarządowymi i stowarzyszeniami;

  j)        Współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw;

  k)      Porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i powodziowej;

  l)        Ochrony zabytków i dziedzictwa narodowego;

  m)    Promocji Gminy;

  n)      Współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

   

   

  Komisja Rewizyjna w składzie:

   

  1.      Dorota Krzywicka - Przewodnicząca,

  2.      Alina Jasiorska,

  3.      Ryszard Wierzbicki,

  4.      Lilianna Jeziorek,

  5.      Czesława Wioletta Ratajczyk,

  6.      Sławomir Mariusz Dzikowski,

  7.      Mariola Czołczyńska.

   

  Komisja Budżetowa:

   

  1.      Grzegorz Smolicz - Przewodniczący,

  2.      Zbigniew Szczuplak,

  3.      Dorota Trzebińska,

  4.      Ryszard Wierzbicki,

  5.      Małgorzata Dzieciniak,

  6.      Piotr Awiżyn.

   

  Komisja Gospodarcza:

   

  1.      Dorota Trzebińska - Przewodnicząca,

  2.      Lilianna Jeziorek,

  3.      Grzegorz Smolicz,

  4.      Anna Sypniewska,

  5.      Mariola Czołczyńska,

  6.      Małgorzata Dzieciniak,

  7.      Grzegorz Małowiecki,

  8.      Piotr Awiżyn,

  9.      Monika Ewa Jacyna.

   

  Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej:

   

  1.      Anna Sypniewska - Przewodnicząca,

  2.      Dorota Krzywicka,

  3.      Monika Ewa Jacyna,

  4.      Czesława Wioletta Ratajczyk,

  5.      Alina Jasiorska,

  6.      Grzegorz Małowiecki,

  7.      Sławomir Mariusz Dzikowski.

    udostępnił Admin dnia 2015-03-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra